Devlog 1: Xử lý model CSCD phiên bản lowpoly

Sau 5 ngày (từ 7/2/2016 - ngày 1 tết)  model nhân vật CSCD đầu tiên đã được hoàn thành bao gồm modeling và texture.

160207 - Dựng hình cơ bản phần cơ thể theo concept đã vẽ bằng chương trình MyPaint, bao gồm áo giáp và mũ bảo hiểm

Concept model CSCD

Model CSCD bước 1

---

160208 - Model chi tiết hơn các phần như túi của áo giáp, túi quần, cổ áo và áp dụng các vật liệu cơ bản cho model

Model CSCD chi tiết các bộ phận

---

160209 - Tiến hành phân tích model để trải vật liệu UV cho các bộ phận riêng lẻ

Trải UV cho model

---

160210 - Xử lý vật liệu cho từng bộ phận (bao gồm cả hiệu ứng AO)

Xử lý texture cho các bộ phận

---

160211 - Gán vật liệu vào model và thử nghiệm trên Leadwerks game engine

Gán vật liệu vào model và chạy thử trên Leadwerks

Tài liệu cùng chủ đề