Chủ đề này là tập hợp các bài viết có chứa video hướng dẫn các bước thật dễ hiểu để bạn có thể tạo ra một nhân vật 3D cho riêng mình trong chương trình Blender. Các video sẽ được cập nhật dần qua từng giai đoạn, Modeling, Texturing, Rigging, Skinning (Animation sẽ nằm trong chủ đề khác).